ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...dunamitis @gmail.com...24ωρες... ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ...Συνεχής ροή Ειδήσεων από όλο τον Κόσμο...

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

ECOFIN: Οδηγία για το νέο καθεστώς στα στεγαστικά δάνεια


Με ενισχυμένη πλειοψηφία υιοθετήθηκε στη σημερινή Σύνοδο του ECOFIN, οδηγία η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενιαίας αγοράς για τα στεγαστικά δάνεια στην ΕΕ. 

«Η επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών για την...
Οδηγία για τα στεγαστικά δάνεια αποτελεί σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενιαίας αγοράς για τα στεγαστικά δάνεια στην Ε.Ε., σε συνέχεια της πρόσφατης χρηματοοικονομικής κρίσης», δήλωσε ο Πρόεδρος Γιάννης Στουρνάρας. «Διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και παράλληλα εγγυάται ότι οι αγορές στεγαστικών δανείων λειτουργούν με υπευθυνότητα». 

Ολόκληρη η οδηγία που υιοθετήθηκε στο Ecofin για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια 

«Παρά το σημαντικό μέγεθος της αγοράς ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων στην Ε.Ε. ( που ισοδυναμεί με το 50 % του ευρωπαϊκού ΑΕΠ) δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. σχετικά με ενυπόθηκα δάνεια και η αγορά παραμένει ιδιαίτερα κατακερματισμένη.

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, φαίνεται ότι η ανεύθυνη συμπεριφορά ορισμένων παραγόντων της αγοράς συνέβαλαν στην υπερβολική αύξηση των ενυπόθηκων δανείων στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Στόχος της νέας Οδηγίας είναι η δημιουργία μιας υπεύθυνης, αποτελεσματικής, υγιούς και ανταγωνιστικής πανευρωπαϊκής αγοράς, που να λειτουργεί προς όφελος των καταναλωτών.

 Βασική επιδίωξη είναι η εξασφάλιση ότι όλοι οι καταναλωτές, που παίρνουν ένα στεγαστικό δάνειο, να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους και παράλληλα οι φορείς με τους οποίους συναλλάσσονται να ενεργούν με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα. Η οδηγία καλύπτει όλα τα δάνεια που αφορούν αγορά σπιτιού, καθώς και ορισμένα δάνεια για την ανακαίνιση ενός σπιτιού. Καλύπτει, επίσης, όλα τα δάνεια που είναι εγγυημένα με υποθήκη ή άλλη παρόμοια εγγύηση.

 big 0866401001319959232

 Η οδηγία μεταξύ άλλων: 

-θεσπίζει ορισμένες απαιτήσεις για τη διαφήμιση των ενυπόθηκων δανείων, για παράδειγμα αναφορές που μπορεί να δημιουργήσουν ψευδείς προσδοκίες στον καταναλωτή σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή το κόστος της πίστωσης θα απαγορεύονται.

-διασφαλίζει ότι όλοι οι φορείς, που εμπλέκονται στη χορήγηση ενυπόθηκων δανείων για τους καταναλωτές, εποπτεύονται επαρκώς.

 Οι φορείς χορήγησης πιστώσεων (τράπεζες κατά κύριο λόγο) θα πρέπει:

 -Να παρέχουν γενικές πληροφορίες διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή σχετικά με το εύρος των πιστωτικών προϊόντων που προσφέρουν.

 -Να παρέχουν εξατομικευμένες πληροφορίες στον καταναλωτή μέσω ενός Τυποποιημένου Ευρωπαϊκού Δελτίο Πληροφοριών. Αυτό θα επιτρέψει στους καταναλωτές να συγκρίνουν τους όρους ενυπόθηκων δανείων από διαφορετικούς παρόχους.

 -Να παρέχουν επαρκείς εξηγήσεις στον καταναλωτή σχετικά με τις προτεινόμενες συμβάσεις πίστωσης και να πληρούν ορισμένες προδιαγραφές για τον τρόπο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

-Να αξιολογήσουν τη δυνατότητα εξόφλησης του δανείου από τον καταναλωτή.

Οι δανειολήπτες θα:

 -επωφελούνται από τις επιπλέον πληροφορίες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας που θα τους επιτρέπει να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις.

 -επωφελούνται από ένα εναρμονισμένο τρόπο υπολογισμού συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου (ΣΕΠΕ), το οποίο θα διευκολύνει τη συγκρισιμότητα των στοιχείων της διαφήμισης και της προσυμβατικής ενημέρωσης. -έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να καταστεί δυνατή η εκτίμηση της ικανότητας εξόφλησης του δανείου. -έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να αποπληρώσουν το δάνειό τους, πριν από τη λήξη της σύμβασης πίστωσης».

4554C3F9E6FB0897021F9AB842D578A0

 Οι προτεραιότητες στην Ελληνικής Προεδρίας στην Οικονομία για την ΕΕ όπως τις παρουσίασε στο ECOFIN o Γιάννης Στουρνάρας

Προεδρεύοντας στο πρώτο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN) υπό την Ελληνική Προεδρία, ο Υπουργός Γιάννης Στουρνάρας παρουσίασε στους ομολόγους του το πρόγραμμα εργασίας της Προεδρίας, τους στόχους και τις προτεραιότητές της.

«Κατεξοχήν στόχος μας είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, η διασφάλιση της σταθερότητας και ευημερίας των ευρωπαίων πολιτών, καθώς και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον χρηματοπιστωτικό τομέα», δήλωσε ο Υπουργός. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε ειδικότερα στις βασικές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας, όπως είναι: η Τραπεζική Ένωση, η αύξηση της ρευστότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, καθώς και η διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

0BBD367A53085FDEF47E2A90F00F0C56

 Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών επεσήμανε παράλληλα τη σημασία της εμβάθυνσης της ΟΝΕ, καθώς και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των επενδυτών, με την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής. Κατά τη διάρκεια του προγεύματος εργασίας , ο Υπουργοί Οικονομικών είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον Πρόεδρο του Eurogroup για την οικονομική κατάσταση και από τον Πρόεδρο της Διακυβερνητικής Διάσκεψης για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενημέρωσε το Συμβούλιο ως προς την εφαρμογή του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Το εποπτικό συμβούλιο θα συνεδριάσει για πρώτη φορά στο τέλος του μήνα και η άμεση εποπτεία από την ΕΚΤ δρομολογείται να ξεκινήσει το Νοέμβριο. Σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του περασμένου Δεκεμβρίου, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ε.Ε. αντάλλαξαν απόψεις για την εφαρμογή του Συμφώνου Ανάπτυξης και Απασχόλησης:

«Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι το Συμβούλιο ECOFIN θα συνεχίσει να παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή του Συμφώνου Ανάπτυξης και Απασχόλησης», δήλωσε ο Πρόεδρος του ECOFIN και Υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας. Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο άνοιξε τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για την Κροατία, υιοθετώντας απόφαση για την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κροατία, καθώς και σύσταση, η οποία καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διόρθωση του ελλείμματος μέχρι το 2016.