Δυναμίτης PRESS ....Politics news

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ....dunamitispress@yahoo.gr ... Ελευθερο δημοκρατικο BLOG ....ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Συνεχής ροή Ειδήσεων από όλο τον Κόσμο...Δυναμίτης PRESS ....Politics news ...

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Τρίτο κερδοφόρο 3μηνο για την Alpha Bank..ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΜΩΣ ΣΤΑΘΕΡΑ

Tο τρίτο κατά σειρά κερδοφόρο τρίμηνο ήταν το α’ τρίμηνο του 2017 για την Alpha Bank, με τα κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε 48,1 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου και της διατηρήσεως της υψηλής λειτουργικής κερδοφορίας.


H χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω το α΄ τρίμηνο 2017 κατά 1,3 δισ., σε 17 δισ. Τον Μάρτιο 2017, η χρηματοδότηση μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε 12,2 δισ., μειωμένη κατά 1 δισ. από τον Δεκέμβριο 2016.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα κύρια αποτελέσματα προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 4,6% σε ετήσια βάση ή 1,2% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν κατά το α΄ τρίμηνο 2017 σε 305,1 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 7,2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 279 εκατ. ευρώ. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων διαμορφώνεται σε 46,3%, ποσοστό που συνιστά την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.


Την ίδια περίοδο η τράπεζα εμφανίζει διατήρηση της κύριας λειτουργικής κερδοφορίας παρά τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του Ισολογισμού.
Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Τραπέζης διαμορφώθηκε σε 17,3%, λαμβανομένης υπ’ όψιν της θετικής επιπτώσεως από την πώληση των δραστηριοτήτων στη Σερβία. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 8,8 δισ. ευρώ, τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών

 και η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώνεται σε 5,7 ευρώ.
Τα υπόλοιπα καταθέσεων ανήλθαν σε 33,1 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2017 έναντι 32,9 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2016. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε 28,1 δισ. ευρώ


Ο Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση σε επίπεδο Ομίλου ανήλθε σε 38,1% στο τέλος Μαρτίου 2017. Ο Δείκτης Καλύψεως Δανείων σε Καθυστέρηση διαμορφώθηκε σε 69%, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός Δείκτης Καλύψεως, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανέρχεται σε 124%. Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων ανήλθε 

σε 53,8% σε επίπεδο Ομίλου.
Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το α΄ τρίμηνο 2017, μειωμένες κατά 18,8% σε τριμηνιαία βάση, ανήλθαν σε 247 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν σε 164 μονάδες βάσεως έναντι 201 μονάδες βάσεως στο προηγούμενο τρίμηνο.
Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 246,8 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2017 ή σε 164 μονάδες βάσεως ως ποσοστό του μέσου όρου χορηγήσεων.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:


«Το πρώτο τρίμηνο του 2017 ήταν το τρίτο κατά σειρά κερδοφόρο τρίμηνο για την Τράπεζα, κατά το οποίο, παρά τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του ισολογισμού, διατηρήθηκε η υψηλή λειτουργική κερδοφορία, ισχυροποιήθηκε περαιτέρω η κεφαλαιακή μας βάση και συνεχίσθηκε η μείωση της χρηματοδοτήσεώς μας από τις Κεντρικές Τράπεζες. Τα λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν σημαντικά σε ετήσια βάση, ενώ ο δείκτης λειτουργικής αποδοτικότητας συνιστά την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Παράλληλα, επιτύχαμε αποκλιμάκωση των νέων μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας 

για μείωση του συνόλου τους και την διαρκή βελτίωση της ποιότητος του δανειακού μας χαρτοφυλακίου. Η εφαρμογή του σχεδίου αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης συνεχίσθηκε επιτυχώς, με την ολοκλήρωση της πωλήσεως των δραστηριοτήτων μας στη Σερβία, στο πλαίσιο της αποεπενδύσεως από μη κύριες δραστηριότητες. Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως αναμένεται να συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ελληνική Οικονομία προκειμένου να επανέλθει σε ρυθμό αναπτύξεως εντός του 2017».