ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...dunamitis @gmail.com...24ωρες... ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ...Συνεχής ροή Ειδήσεων από όλο τον Κόσμο...

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

«Καυτά» φορολογικά ζητήματα του δικηγορικού κόσμου τέθηκαν στον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων


«Καυτά» φορολογικά ζητήματα του δικηγορικού κόσμου τέθηκαν σήμερα κατά την συνάντηση της αντιπροσωπείας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) 

με τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γεώργιο Πιτσιλή.
             
Κατά την συνάντηση σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΣΑ τέθηκαν επίκαιρα ζητήματα φορολογίας των δικηγόρων, που   χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
             
Ειδικότερα, τέθηκαν τα εξής θέματα: 
·  Αποσαφήνιση και εξειδίκευση των περιπτώσεων, που αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες επαγγελματικές δαπάνες για τους δικηγόρους.  
 ·  Έκδοση φορολογικών στοιχείων κατά την είσπραξη της αμοιβής στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών προς φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπου η καταβολή των αμοιβών είναι σε αρκετές περιπτώσεις  ιδιαιτέρως χρονοβόρα, χωρίς τούτο να οφείλεται σε υπαιτιότητα του δικηγόρου.
 ·  Έκδοση φορολογικών στοιχείων επί εργολαβικής αμοιβής, ιδίως σε περιπτώσεις ανέφικτης ή καθυστερημένης είσπραξης. 
 · Λογιστικός χειρισμός της είσπραξης προκαταβολής και έκδοση παραστατικών σε μεταγενέστερο χρόνο.
 · Λογιστική απεικόνιση των εισπραττόμενων ποσών, που αφορούν σε έξοδα ή πληρωμές για λογαριασμό του εντολέως, και διαχωρισμός από την αμοιβή.
 · Ζητήματα που αφορούν τα POS, κατά την διάρκεια της υφιστάμενης εκκρεμοδικίας και υπό το δεδομένο της Γνωμοδότησης της ΑΠΔΠΧ.
            
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΣΑ, δεσμεύτηκε να εξετάσει τα επίμαχα θέματα  και τις προτεινόμενες από τον ΔΣΑ λύσεις με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία.