ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...dunamitis @gmail.com...24ωρες... ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ...Συνεχής ροή Ειδήσεων από όλο τον Κόσμο...

Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Οργανισμος Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης. ...ΛΙΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ....ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ ΠΑΙΔΙΑ.....ΓΙΑΤΙ Η ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΙΛΑΕΙ

γραφει  ο  Παναγιωτης  Τριανταφυλλιδης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 11/2011 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης. Αριθμός απόφασης 67/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση διοργάνωσης – συνδιοργάνωσης διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων και ψήφιση των αντίστοιχων πιστώσεων. . Στην Κατερίνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 8 του μήνα Noεμβρίου 2011 ημέρα....
Τρίτη και ώρα 15.30μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης ύστερα ......
από την αριθ. 1603/2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 15 μελών βρέθηκαν παρόντες 11 ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Παπαδημητρίου Θωμάς , Πρόεδρος 1.Αρβανιτίδου Ελισσάβετ 2. Γκοτζαμανίδης Γεώργιος , Αντ/δρος 2. Κεραηλίδης Δημήτριος 3. Κορομπίλης Κων/νος 3. Καρατζόγλου Χαράλαμπος 4. Κυριακίδης Γεώργιος μέλος 4. Κοκαβίδης Γεώργιος 5. Πατήρ Ιωακείμ Οικονομίκος » 6. Ηλιάδου Ανδρομάχη » 7. Σωτηριάδου Μαρία » 8. Μυράντα Παππά » 9. Μαβίνης Αργύριος » 10. Λαζαρίδου Ζαίρα » 11. Αναγνωστοπούλου Θεανώ εκπρ. Εργαζομένων Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο Αναγνωστοπούλου Θεανώ. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ: 1.Την αριθ. 6/2011απόφαση του Δ.Σ. με θέμα « Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ΟΠΠΑΠ του Δ. Κατερίνης οικ. έτους 2011. 2.Τις αιτήσεις διαφόρων συλλόγων για οργάνωση και συνδιοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων. 3.Την υπηρεσιακή αναφορά της υπαλλήλου του ΟΠΠΑΠ Αναγνωστοπούλου Θεανώς στην οποία αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών του ΟΠΠΑΠ είναι και η διοργάνωση και συνδιοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων που σχετίζονται με την περιοχή , προάγουν τα κοινωνικά , οικονομικά συμφέροντα των κατοίκων και ΑΔΑ: 45Β8ΟΛ52-ΘΘΙ ανταποκρίνονται στα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών και για το λόγο αυτό ζητά την έγκριση των εκδηλώσεων και την ψήφιση πίστωσης από τον προϋπολογισμό έτους 2011 . 4.Τις «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης» που συντάχθηκαν και εκδόθηκαν αρμόδια, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 113/2010 και των αριθ. 2/91118/0026/2010 και 30/19664/20.04.2011 εγκυκλίων των ΥΠ.ΟΙΚ. και ΥΠ. ΕΣ. Α. Η. Δ. αντίστοιχα . 5. Τη λίστα των δαπανών , όπως συντάχθηκε με βάση τα αιτήματα που υποβλήθηκαν, 6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ. του Ν. 3852/10 , σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή ή το Δ.Σ. είναι αρμόδια για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. 7.Το γεγονός ότι υπάρχει σχετική πίστωση γραμμένη στον προϋπολογισμό Οργανισμού οικον.έτους 2011 Και κάλεσε το Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 233 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την οργάνωση και συνδιοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων και ψηφίζει πιστώσεις από τον προυπ/σμό του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης, οικον. έτους 2011 ως εξής: Α) Συνδιοργάνωση με τον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό σύλλογο Μεσσαίας Μηλιάς που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Νοεμβρίου 2011 Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης, θα συμβάλει στις δαπάνες που αφορούν: στην προμήθεια του έντυπου υλικού συνολικού ύψους 1050,00€ με ΦΠΑ, η οποία θα καλυφθεί από τον κωδικό 00.6441.01 του προϋπολογισμού εξόδων 2011 του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης. Β) Συνδιοργάνωση με την Ένωση Διαβητικών Πιερίας που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου 2011 στην κεντρική πλατεία της Κατερίνης Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης, θα συμβάλει στις δαπάνες που αφορούν: στη προμήθεια μίσθωση ηχοφωτιστικής κάλυψης συνολικού ύψους 800,00€ με ΦΠΑ, η οποία θα καλυφθεί από τον κωδικό 00.6441.01 του προϋπολογισμού εξόδων 2011 του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης. ΑΔΑ: 45Β8ΟΛ52-ΘΘΙ Γ) Διοργάνωση λατρευτικών και εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμή της Προστάτιδος και Πολιούχου μας Αγίας Αικατερίνης που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου 2011 Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης, θα συμβάλει στις δαπάνες που αφορούν: στη προμήθεια μίσθωση ηχοφωτιστικής κάλυψης συνολικού ύψους 1200,00€ με ΦΠΑ, η οποία θα καλυφθεί από τον κωδικό 00.6443.01 του προϋπολογισμού εξόδων 2011 του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης. Δ) Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λόφου « Ο ΖΙΑΖΙΑΚΟΣ» που θα πραγματοποιηθεί από 19 Νοεμβρίου 2011 έως 21 Νοεμβρίου 2011 στο Λόφο Πιερίας για τη γιορτή « Εισόδια της Θεοτόκου» Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης, θα συμβάλει στις δαπάνες που αφορούν: στη προμήθεια έντυπου υλικού συνολικού ύψους 2.460,00 με ΦΠΑ, η οποία θα καλυφθεί από τον κωδικό 00.6441.01 του προϋπολογισμού εξόδων 2011 του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 67/2011 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ακολουθούν υπογραφές Ακριβές απόσπασμα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κατερίνη 10-11-2011 Ο Πρόεδρος ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ